โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9

ปัญหาน้ำท่วม เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนสร้างความเดือดร้อนในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเกิดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดปทุมธานี เขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ สำหรับส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ที่มีการทำนาปรัง และกิจกรรมการเกษตรบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในยามฤดูแล้งอีกด้วย โครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันโครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 ประกอบด้วยสระเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 2 แห่ง มีการดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังบริเวณโครงการ สะพาน รั้วเหล็ก และทางเข้าออก อีกทั้งมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณที่ทำการโครงการฯ รวมทั้งปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่จนดูสวยงามระรื่นตา.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand